Ekipa

 

Ana Hederih

Ana Hederih je leta 2013 diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer nadaljuje svoje izobraževanje na doktorskem študiju. Trenutno je kot sodniška pripravnica zaposlena na Višjem sodišču v Mariboru, pred tem je bila zaposlena v odvetniški pisarni.

Tadej Škrube

Tadej Škrube, univ. dipl. prav. je  strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik  pridobil na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je leta 2014 diplomiral pod mentorstvom dr. Darje Senčur Peček, in sicer s področja delovnega prava. .
Reference (delovne izkušnje):
• pravno svetovanje in priprava pogodb (podjetje ICEM-TC);
• generalni sekretar in zapisnikar (Društvo za razvijanje znanja – Klub Koratio)
• mediator (Zavod Arsis);
• pravnik (odvetniška pisarna Luka Divjak v Ljubljani);
• odvetniški pripravnik (odvetniška pisarna Luka Divjak v Ljubljani);
• sodniški pripravnik (Višje sodišče v Mariboru).

Jan Irgel

Leta 2014 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru iz področja Odškodninske odgovornosti držav v mednarodnem pravu pod mentorstvom Dr. Matjaža Tratnika, z odliko zagovarjal diplomsko delo ter pridobil strokovni naziv univerzitetno diplomiranega pravnika. Od leta 2013 je aktivni član ekipe Pravo za Vse tako na svetovalnem kot projektnem področju, prav tako je  ustanovni član Humanitarnega društva Pravo za Vse. Skupaj z izvrstno ekipo spletnega portala se trudi vsakodnevno izpolnjevati in izpopolnjevati temeljno vizijo Prava za Vse, ki leži v nesebični pomoči ljudem v pravnih stiskah in zagotavljanju višje pravne varnosti, pismenosti in kulture na lokalni in nacionalni ravni.

Tadej Fijavž

Junija leta 2013 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,pod mentorstvom dr. Bojana Škofa, s področja davčnega prava, natančneje s področja Davka od dohodkov pravnih oseb. Tekom študija si je izkušnje pridobival s sodelovanjem na Pitamičevem vseslovenskem tekmovanju študentov prava, ter s sodelovanjem pri projektu »AmicusCuriae« na Delovnem sodišču v Mariboru. Z oktobrom 2013 je na Višjem sodišču v Mariboru pričel opravljati sodniško pripravništvo, kjer je v decembru 2013 postal namestnik vodje sodniških pripravnikov Višjega sodišča v Mariboru, z oktobrom 2014 pa vodja sodniških pripravnikov Višjega sodišča v Mariboru. V sklopu sodniškega pripravništvaopravlja(-l) pripravništvo tako na kazenskem in civilnem oddelku Okrožnega in Okrajnega sodišča v Mariboru, kot tudi na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in Delovnem sodišču v Mariboru. Od julija 2013 je aktivni član spletnega portala Pravo za vse na svetovalnem področju, prav tako pa je ustanovni član Humanitarnega društva Pravo za vse.

Sandra Pjanić

Decembra 2012 je  z odliko diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru. Tekom študija je bila štipendistka Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kar ji je omogočilo, da sem v organu državne uprave opravljala enomesečno prakso. Izkušnje je pridobivala z nudenjem pomoči društvu za povračilo preplačane električne energije, kar ji je omogočilo, da je sodelovala pri pisanju odškodninskih zahtevkov in se naučila veščin pisanja le-teh. Sodelovala je na Pitamičevem vseslovenskem tekmovanju študentov prava.  Junija 2013 je nastopila sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru, v okviru katerega se je seznanila z materialnim in procesnim pravom na civilnem, kazenskem, delovnem ter gospodarskem pravnem področju.

Mateja Veingerl

Mateja Veingerl, univ. dipl. prav. je leta 2013 diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru in kot ena izmed najboljših študentov v generaciji prejela nagrado Grawe Excellence Award Pravne fakultete in Zavarovalnice Grawe. Trenutno je kot sodniška pripravnica zaposlena na Višjem sodišču v Mariboru, prav tako pa študij prava nadaljuje na Pravni fakulteti v Mariboru na doktorskem študiju. Opravljen ima strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

Tekom študija je izkušnje pridobivala v večji odvetniški pisarni in drugih podjetjih, prav tako je sodelovala pri projektu Amicus Curiae (na Okrožnem sodišču v Mariboru in Upravnem sodišču v Mariboru), kot tekmovalka pa se je udeležila tekmovanja IASLA Space Law Moot Competition ter tekmovanja European Law Moot Court Competition.

Suzana Cvikl

Suzana Cvikl je z odliko diplomirala na področju davčnega prava in pridobila strokovni naziv univerzitetna diplomirana pravnica (2013). Opravila je tudi strokovni izpit druge stopnje za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Pretežno se ukvarja z davčnim pravom oziroma davčnim svetovanjem. Delovne izkušnje in dodatno znanje je pridobila tudi z delom na Ministrstvu za finance, Finančni upravi Republike Slovenije.

Domnika Mendaš

Dominika Mendaš je strokovni naziv univerzitetna diplomirana pravnica pridobila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Med študijem je opravljala funkcijo prodekanice za študentska vprašanja, predsednice Društva študentov Pravne fakultete UM. Ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP in izobraževanje za mediatorje. Trenutno je zaposlena v odvetniški pisarni, kjer opravlja odvetniško pripravništvo. V skupni Pravo za vse skrbi za organizacijo projektov društva in PR ter je koordinatorka projekta Državnega preventivnega mehanizma v sodelovanju z Varuhinjo človekovih pravic.

Natalija Kramarič

Natalija Kramarič, univ. dipl. prav. je leta 2014 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja delovnega prava pod mentorstvom dr. Darje Senčur Peček. Istega leta je kot ena izmed najboljših študentov prejela nagrado Grawe Excellence Award Pravne fakultete in Zavarovalnice Grawe. Opravljen ima strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Trenutno je zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru, kjer opravlja pripravništvo.

Miha Senica

Miha Senica je leta 2013 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru. Na koncu zadnjega letnika  se je uvrstil med 5% najboljših študentov v generaciji. Bil je  tudi udeleženec Pitamičevega tekmovanja, nadalje udeleženec  enega najprestižnejših pravniških tekmovanj na svetu »The 19th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, je idejni vodja projekta Pravo za VSE, sodeloval pri pripravi članka z naslovom »Zakonodajni okvir ter praktična primera nasilja v družini in nasilja med vrstniki«, ki je bil objavljen v Pravosodnem biltenu,  sodeloval z Inštitum IPRID, prejemnik univerzitetne nagrade v letu 2012/2013, v letu 2015 je nastopil na TEDx konferenci University of Maribor na temo Ignorantia iuris nocet. Pripravništvo je sprva opravljal kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni in pisarni stečajnega upravitelja Kristijana Antona Kontarščaka, nato pa še kot sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Mariboru. V začetku leta 2017 je uspešno opravil pravniški državni izpit.

Marko Štante

V letu 2013 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru z odliko diplomiral s področja davčnega prava. Tekom študija je izkušnje pridobival z udeležbo na Pitamičevem vseslovenskem tekmovanju, kjer je z ekipo dosegli tretje mesto, najboljšo uvrstitev v zgodovini Pravne fakultete v Mariboru. Sodeloval je v projektu Young+Active+Volunteer , kjer je dijake na srednjih šolah počueval o pomenu človekovih pravic.

Eva Šmirmaul

V letu 2014 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru z odliko diplomirala s področja mednarodnega gospodarskega prava na temo Bistvena kršitev pogodbe s strani prodajalca kot podlaga za njen razdor po Konvenciji Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Tekom študija je izkušnje pridobivala z udeležbo na mednarodnem tekmovanju iz arbitražnega in mednarodnega gospodarskega prava Willem C. Vis ICA Moot na Dunaju in v Hong Kongu, sprva kot tekmovalka, kasneje pa kot mentorica ekipe.  Kot študentka je sodelovala tudi pri organizaciji številnih projektov, za kar je prejela Listino za razvoj obštudijskih dejavnosti Univerze v Mariboru. Trenutno je zaposlena kot sodniška pripravnica.

Tamara Žajdela

Tamara Žajdela je avgusta 2014 na Pravni fakulteti v Mariboru diplomirala »cum laude« na temo: Sankcija neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki Nemčiji, pod mentorstvom dr. Vesne Kranjc. Udeležila  se je  tudi ERASMUS študijske izmenjave na Pravni fakulteti Georg-August Univerze v Göttingenu, Nemčija. V času izobraževanja je sodelovala na Pitamičevem vseslovenskem tekmovanju študentov prava, pri projektu »Amicus Curiae« na Upravnem sodišču v Mariboru ter pravnem svetovanju in pravni pomoči v Pravno-informacijskem centru v Mariboru. Udeležila  se je 3-dnevnega usposabljanja s področja aktivnega državljanstva Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC, od februarja 2015 naprej pa je tudi članica projekta Državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki ga izvaja Varuh človekovih pravic. Delovne izkušnje je pridobila kot pravna asistentka na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, Ljubljana. Oktobra 2014 je nastopila sodniško pripravništvo pri Višjem sodišču v Mariboru.

Nežka Selan

Nežka Selan je študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključila leta 2013, ko sem z odliko diplomirala s področja korporacijskega prava. Že tekom študija je izkušnje pridobivala z organizacijo in z udejstvovanjem na različnih seminarjih, konferencah, ki so potekali v okviru Pravne fakultete. Z uredništvom glasila Iusto Iure in pisanjem člankov je sodelovala z znanimi pravnimi strokovnjaki. Sprva kot tekmovalka, kasneje pa kot članica organizacijskega odbora je sodelovala pri organizaciji Pitamičevega tekmovanja študentov prava, za kar je prejela tudi dekanovo priznanje. Več let je vzporedno študij prava dopolnjevala tudi s študijem ekonomije ter znanje v praksi pridobivala z delom v gospodarstvu.Poleg svetovanja v okviru brezplačne pravne pomoči pri društvu Pravo za vse je v okviru svojega prostega časa še vedno aktivna na številnih drugih področjih.

Sabina Kompolšek

Sabina Kompolšek je leta 2010 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Istega leta se je zaposlila na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer je službovala do oktobra 2011. Oktobra 2011 se je, kot sodniška pripravnica, zaposlila na Višjem sodišču v Celju. Novembra 2012 je uspešno opravila Pravniški državni izpit. Nato je v odvetniški družbi najprej opravila usposabljanje na delovnem mestu ter septembra 2013 v tej pisarni zasedla delovno mesto odvetniške kandidatke. V odvetništvu je bila zaposlena do poletja 2015. Sedaj je višja svetovalka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Problemi so zanjo izzivi. Je predana, odločna, energična in nepopustljiva.

Maja Ruhitel

Tina Kernulc

Tina Kernulc je diplomirala  leta 2013 s področja prava intelektualne lastnine, in za diplomsko nalogo z naslovom Patentno varstvo postopkov zdravljenja prejela Krkino nagrado. Študij prava nadaljuje na 2. stopnji magistrskega programa »Pravo«. Tekom študija se je udeležila različnih konferenc, prav tako sodelovala na tekmovanju iz pogajanj in pri projektu AmicusCuria. Študijsko prakso je opravljala na pravnem oddelku družbe Atlantic Grupa d.d. v Zagrebu ter pri družbi Droga Kolinska d.d. Trenutno kot tekmovalka sodeluje pri EuropeanLawMootCourt-u.

Vannesa Maksimovič

Vanessa Maksimovič je leta 2014 diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer tudi nadaljuje magistrski študij. Tekom študija je sodelovala pri projektu Amicus curiae na delovnem, okrožnem in upravnem sodišču.

Dejan Kramar

Dejan Kramar je leta 2013, na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, z odliko diplomiral iz prava Evropske unije, pod mentorstvom dr. Janje Hojnik in si pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Po diplomi, je uspešno opravil tudi izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku-ZUP.Med študijem, je deloval v uredniškem odboru fakultetnega glasila IustoIure. V času študija se je, tudi na najvišji ravni, ukvarjal z rokometom. Kot diplomant Korporacijskega prava se je v letu 2014 zaposlil v gospodarskem podjetju, kjer deluje kot pravni svetovalec. Kot strokovni sodelavec,konstantno sodeluje tudi z odvetniško pisarno. Je član Društva pravnikov Posavje Brežice. V septembru 2015, se je pridružil kolegom v društvu Pravo za vse, z namenom približevanja prava tistim, ki ga najbolj potrebujejo in regionalne širitve humanitarne dejavnosti društva.

Janja Cigoj

Janja Cigoj je leta 2014 zaključila petletni študij prava in tako pridobila naziv mag. prava. Diplomsko nalogo, z naslovom Izjeme od pravila o izločanju nedovoljenih dokazov (kazensko pravo) je zagovarjala pod mentorstvom dr. Marka Bošnjaka, magistrsko nalogo, z naslovom, Zakonski okviri preprečevanja sive ekonomije (delovno pravo) pa pod mentorstvom dr. Zvone Vodovnika.
Predhodno je zaključila študij sociologije, smer kadrovski menedžment. Akademsko znanje, tako sociologije kot prava, je nadgradila s sedemletnimi delovnimi izkušnjami na kadrovsko pravnem področju. Tekom študija prava se je udeleževala tudi obštudijskih dejavnosti. Leta 2013 je prijela priznanje za prvo mesto na državnem tekmovanju za pravnike. Z namenom širjenja pravnega znanja med ljudi, ki le tega nimajo, vendar ga potrebujejo, se je septembra leta 2015 pridružila ekipi Pravo za VSE.

Tomaž Bezenšek

Čeprav sam zase pravi, da ga od nekdaj bolj zanimata gospodarsko statusno in pa davčno pravo, je Tomaž Bezenšek leta 2014 pod mentorstvom prof. dr. Damjan Korošec-a diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, s področja kazenskega materialnega prava.  V času študija je bil dejaven tako v kot izven šolskih klopi. Tako je sodeloval pri več projektih, ki jih je ponujala fakulteta, med drugim je v okviru projekta Amicus Curiae sodeloval z Upravnim sodiščem v Ljubljani, ter si kot član ekipe Pravne fakultete univerze v Mariboru, tako v Berlinu kot na Dunaju, pridobil neprecenljive izkušnje s področja mednarodne komercialne arbitraže v tekmovanju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. V času študija si je pridobil certifikat Certificate of Proficiency in English (CPE), ki ga podeljuje University of Cambridge ESOL, kar dokazuje njegovo nadarjenost za jezike. Izven študijskih klopi je njegova velika strast šport, natančneje borilne veščine. Leta 2015 je tako postal najmlajši nosilec mojstrskega naziva (1. Dan) v Tenkidu v Sloveniji. Poleg tega kot vzgojitelj prostovoljec aktivno deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Maribor.

Anja Ošina

Lea Grosek

Anja Šlaus

Urška Kupec