Kot voznik sem prejel 18 kazenskih točk – kaj pa sedaj?

Print Friendly, PDF & Email

Vozniki, ki so uspešno opravili vozniški izpit, bi se načeloma morali zavedati pomena in namena varnosti cestnega prometa in si za zagotavljanje le-tega ves čas tudi prizadevati. Kljub temu pa v praksi vsakodnevno, bodisi namerno bodisi nenamerno, prihaja do kršitev cestnoprometnih predpisov, ki lahko imajo za posledico tudi prenehanje vozniškega dovoljenja, slednje pa za večino voznikov predstavlja znatno bolj zastrašujočo sankcijo kot (zgolj) denarna kazen. Zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) namreč kot sankcijo za prekrške med drugim določa tudi izrek kazenskih točk, pri čemer sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja tistemu vozniku, ki v času dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk,[1] kadar pa gre za voznika začetnika pa se mu prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče že, ko doseže ali preseže 7 kazenskih točk.[2] Konkretno višino denarne kazni in število kazenskih točk, ki so predpisani za posamezne prekrške, pa določa Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Kljub doseženim ali preseženim 18 kazenskim točkam pa zakonodaja voznikom pod določenimi pogoji omogoča t.i. »drugo priložnost«, saj lahko ob ustrezno izpeljanem postopku odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja imetniki vozniških dovoljenj dosežejo, da njihovo vozniško dovoljenje, kljub izrečenim 18 (ali več) kazenskim točkam, (začasno) ostane v veljavi, kot je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

SODIŠČE NAJPREJ ODLOČA O PREDLOGU ZA ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Imetnik vozniškega dovoljenja lahko doseže 18 kazenskih točk z več manjšimi prekrški, za izvršitev katerih prejme manjše število kazenskih točk, ki se seštevajo. V tem primeru Ministrstvo za pravosodje, ki vodi evidenco kazenskih točk, obvesti pristojno okrajno sodišče glede na stalno ali začasno bivališče imetnika vozniškega dovoljenja, da je le-ta dosegel oziroma presegel 18 kazenskih točk, na podlagi česar sodišče po uradni dolžnosti izvede postopek, v katerem izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja[3] (več o tem v poglavju, ki se nanaša na odločanje sodišča o prenehanju veljavnost vozniškega dovoljenja ter predlogu za odložitev le-tega).

Imetnik vozniškega dovoljenja pa lahko prejme 18 kazenskih točk tudi z izvršitvijo zgolj enega hujšega prekrška. V tem primeru že policija na podlagi ugotovljenega suma o izvršitvi prekrška, za katerega je predpisanih 18 kazenskih točk, vozniku prepove nadaljnjo vožnjo ter mu odvzame vozniško dovoljenje na samem kraju prekrška. Policija nato na pristojno okrajno sodišče vloži predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja ter obdolžilni predlog, ki se nanaša na očitani prekršek. Spredaj opisani odvzem vozniškega dovoljenja s strani policistov ter izrečena prepoved vožnje začneta veljati takoj in veljata vse dokler imetnik vozniškega dovoljenja ne prejme sklepa, s katerim sodišče odloči o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja.[4] V kolikor sodišče predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja zavrže ali zavrne, bo vozniško dovoljenje vozniku vrnjeno, v kolikor pa sodišče predlogu ugodi, začasni odvzem vozniškega dovoljenja velja v času postopka odločanja sodišča o odgovornosti imetnika vozniškega dovoljenja za očitani prekršek ter o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. V kolikor imetnik vozniškega dovoljenja meni, da odločitev sodišča o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ni pravilna, lahko zoper sklep v treh dneh vloži ugovor, ki ne zadrži izvršitve, zoper sklep, s katerim sodišče odloči o ugovoru, pa je možna pritožba, o kateri odloča višje sodišče.[5]

V kolikor imetnik vozniškega dovoljenja ugovora ne vloži oziroma z njim ni uspešen, bo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja postal pravnomočen. Tudi v tem primeru pa lahko imetnik vozniškega dovoljenja kadarkoli do pravnomočnega zaključka postopka o prekršku in do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vloži predlog, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, in sicer se mora predlog, ki se vlaga predenj sodišče s pravnomočno sodbo odloči o odgovornosti za prekršek, vložiti pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, predlog, ki pa se vlaga po pravnomočnosti sodbe, pa se mora vložiti pri okrajnem sodišču, ki je krajevno pristojno glede na stalno oziroma začasno prebivališče imetnika vozniškega dovoljenja. Skladno s 1. odst. 113.d člena ZP-1 mora biti predlogu obvezno priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, drugače sodišče predlog zavrže, kar pomeni, da sodišče predloga brez priloženega zdravniškega spričevala vsebinsko niti ne obravnava. Sodišče začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, če po presoji predloga in zdravniškega spričevala oceni, da za varnost cestnega prometa v konkretnem primeru začasni odvzem ni nujno potreben, pri čemer mora upoštevati tako naravo in pomen očitane kršitve, osebnost voznika ter njegovo prejšnje življenje in druge konkretne okoliščine.[6]

ODLOČANJE SODIŠČA O ODGOVORNOSTI IMETNIKA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA ZA PREKRŠEK

Sodišče nato izvede postopek, v katerem odloča o vloženem obdolžilnem predlogu. Če sodišče razsodi, da je imetnik vozniškega dovoljenja odgovoren za očitani prekršek, mu v sodbi izreče za očitani prekršek predpisano globo in kot stransko sankcijo predpisano število kazenskih točk. V kolikor se voznik z odločitvijo sodišča ne strinja, lahko zoper sodbo vloži pritožbo. V kolikor pritožba ni vložena ali če voznik s pritožbo ni uspešen, sodba postane pravnomočna.[7]

ODLOČANJE SODIŠČA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Po pravnomočnosti sodbe se v njej izrečeno število kazenskih točk vpiše v evidenco kazenskih točk. V kolikor je bilo imetniku vozniškega dovoljenja s sodbo izrečenih (vsaj) 18 kazenskih točk, bo, kot že omenjeno zgoraj, nato Ministrstvo za pravosodje obvestilo pristojno okrajno sodišče, da je imetnik vozniškega dovoljenja dosegel oziroma presegel število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče bo nato po uradni dolžnosti izvedlo nov postopek (voden pod novo opravilno številko), v katerem bo izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, zoper katerega je dopustna pritožba v roku 8 dni.[8] V kolikor pritožba ni vložena ali imetnik vozniškega dovoljenja z njo ni uspel, postane ta sklep pravnomočen, 30 dan po pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pa bo sodišče sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi izvršilo, razen če bo imetnik vozniškega dovoljenja skladno z 202.d členom sodišče zaprosil, da izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odloži (t.i. »pogojni odvzem vozniškega dovoljenja«).

PREDLOG ZA ODLOŽITEV IZVRŠITVE PRENEHANJA VELJAVNOSTI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Kot je bilo opisano zgoraj, postane sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, zoper katerega pritožba ni vložena, pravnomočen v 8 dneh po njegovem prejemu. V nadaljnjih 15 dneh po pravnomočnosti tega sklepa se lahko pri sodišču, ki je izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sama vložitev tega predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar pomeni, da dokler sodišče o tem predlogu ne bo odločilo, vozniško dovoljenje ne bo prenehalo veljati. Pri oblikovanju vsebine tega predloga je potrebno upoštevati, da sodišče pri odločanju o tem predlogu, skladno s 7. odst. 202.d člena ZP-1, upošteva zlasti »osebnost imetnika vozniškega dovoljenja, njegovo prejšnje življenje in obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih«, zato je pomembno, da se te okoliščine v predlogu čim bolj opišejo in utemeljijo ter izkažejo z ustreznimi dokazili. Obvezno pa je potrebno tudi k temu predlogu priložiti zdravniško spričevalo pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, sicer sodišče predlog zavrže in ga vsebinsko sploh ne obravnava. To zdravniško spričevalo je enako zdravniškemu spričevalu, ki ga je potrebno priložiti pri morebitnem zgoraj opisanem predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, kar pomeni, da v kolikor je imetnik vozniškega dovoljenja to zdravniško spričevalo sodišču že predložil v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, zdravniškega spričevala predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne rabi ponovno prilagati.[9]

Sodišče lahko o vloženem predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odloči zgolj na podlagi pisnih listin, kar pomeni, da bo imetnik vozniškega dovoljenja po vložitvi predloga zgolj po pošti prejel sklep, s katerim bo sodišče že odločilo o njegovem predlogu. Lahko pa sodišče za razjasnitev relevantnih okoliščin razpiše tudi narok, na katerega povabi imetnika vozniškega dovoljenja, ki se mora naroka udeležiti, sicer se šteje, da je predlog umaknil.[10]

Če sodišče predlogu za odložitev izvršitve prenehanja vozniškega dovoljenja ugodi, ostane vozniško dovoljenje (začasno) veljavno in se voznik lahko vozi, sodišče pa v sklepu, s katerim predlogu ugodi, določi tudi preizkusno dobo v trajanju od 6 do 24 mesecev, v katerem voznik ne sme storiti hujšega prekrška zoper varnost cestnega prometa[11] ter določi obveznosti,  ki jih mora imetnik vozniškega dovoljenja v času preizkusne dobe izpolniti (tj. udeležbo v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in/ali udeležbo v ustreznem rehabilitacijskem programu, kar se določi glede na predloge v zdravniškem spričevalu ter glede na naravo prekrška). Imetnik vozniškega dovoljenja mora nato v roku, ki ga določi sodišče v sklepu (in ne sme biti daljši od 15 dni po pravnomočnosti sklepa) sodišču predložiti dokazilo o vključitvi v naložen rehabilitacijski program z navedbo izvajalca programa, sam program pa lahko imetnik vozniškega dovoljenja opravi vse do konca preizkusne dobe, in sicer po programu in navodilih izvajalca programa.[12]

V kolikor sodišče kadarkoli tekom preizkusne dobe ugotovi, da je imetnik vozniškega dovoljenja storil hujši prekršek ali v določenih rokih ni izpolnil v sklepu naloženih obveznosti, sodišče prekliče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena,[13] kar pomeni, da se bo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, katerega učinki so bili odloženi, izvršil in bo vozniško dovoljenje prenehalo veljati.[14]

V kolikor odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni preklicana, sodišče zadevo po uradni dolžnosti preveri in če ugotovi, da imetnik vozniškega dovoljenja v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška ter da je izpolnil vse v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja določene obveznosti, najpozneje v 15 dneh po izteku enega leta od poteka preizkusne dobe izda nov sklep, v katerem odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši, kar pomeni, da vozniško dovoljenje voznika še naprej ostane v veljavi. Po pravnomočnosti dokončne odločitve se iz evidence kazenskih točk izbrišejo tudi vse kazenske točke imetnika vozniškega dovoljenja, razen tistih, ki bi jih imetnik vozniškega dovoljenja morebiti prejel v času preizkusne dobe ali po njej.[15]

SKLEP

Kljub temu, da imetnik vozniškega dovoljenja z izvršitvijo več manjših ali enega večjega prekrška doseže ali preseže 18 kazenskih točk, lahko sodišču po prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja predlaga, da izvršitev prenehanja veljavnosti njegovega vozniškega dovoljenja (začasno) odloži, s čemer se mu (v primeru ugoditve njegovemu predlogu) omogoči »druga priložnost«, da s svojimi ravnanji (tj. vožnjo brez hujšega prekrška in z izpolnitvijo naloženih obveznosti) izkaže, da si vozniško dovoljenje zasluži obdržati. Pri tem pa je potrebno paziti na predpisane roke, ki so ob upoštevanju dejstva, da je k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja potrebno obvezno priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu (v kolikor slednje ni bilo že predloženo v okviru predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja), relativno kratki, zato je priporočljivo, da se takoj po prejemu prvega sklepa s strani sodišča imetnik vozniškega dovoljenja obrne na pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti in se prijavi na kontrolni zdravstveni pregled, ter nato v predpisanem roku na sodišče vloži ustrezen predlog skupaj z zdravniškim spričevalom. V primeru zamude teh rokov se bo namreč izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izvršilo, kar pomeni, da bo takšna oseba vozniški izpit morala opravljati ponovno.

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

[1] Prim. s 3. tčk. 2. odst. 4. člena in 4. odst. 22. člena ZP-1.

[2] Glej 26. člen ZPrCP.

[3] Prim. z 202.č členom ZP-1.

[4] o katerem sodišče, skladno s 1. odst. 113.b člena ZP-1 odloči najkasneje v roku 8 dni od prejema predloga.

[5] Prim. s 113.a, 113.b in 113.c člen ZP-1.

[6] Glej 113.d člen ZP-1.

[7] Več o tem glej 132. – 140. člen ZP-1.

[8] Prim. z 202.č členom ZP-1.

[9] Tako 2., 3. in 7. odst. 202.d člena ZP-1.

[10] Prim. s 7. odst. 202.d člena ZP-1.

[11] tj. upoštevaje 4. odst. 23. člena ZPrCP prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj 3 kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ter tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

[12] Tako 1., 8., 9. in 10. odst. 202.d člena ZP-1.

[13] V kolikor sodišče ugotovi, da je imetnik vozniškega dovoljenja v času preizkusne dobe izvršil hujši prekršek, je že na podlagi tega dolžno preklicati odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (prim. z VSC Sklep EPVDp 111/2018 z dne 18. 11. 2018).

[14] Tako 2. odst. 202.e člena ZP-1.

[15] in ne dosegajo števila točk, na podlagi katerih se storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj bi se v tem primeru tudi odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja preklicala. Prim. s 1. in 5. odst.  202.e člena ZP-1.