Pojasnilna dolžnost zdravnika

Print Friendly, PDF & Email

Pojasnilna dolžnost zdravnika zavezuje, da pacientu odkrito in na njemu razumljiv način, pojasni diagnozo bolezni, različne možnosti zdravljenja, morebitne nevarnosti in predvidljivost uspeha.[1] Zdravnikovo pojasnilo naj bi tako pacienta usposobilo za veljavno privolitev, saj naj bi preko pojasnila pacient prejel vse informacije, ki jih potrebuje, da lahko sprejme razumno odločitev o svojem zdravljenju.[2]

ZAKONODAJNA UREDITEV

Glede na prvi odstavek 20. člena Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP)[3]  ima pacient pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja, v procesu zdravljenja obveščen o:

  • svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe;
  • cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja;
  • možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve;
  • morebitnih drugih možnostih zdravljenja;
  • postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Drugi odstavek 20. člena ZPacP določa, da mora pojasnila iz prvega odstavka 20. člena ZPacP zdravnik, odgovoren za zdravljenje, podati pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno.

Prav tako drugi odstavek 20. člena ZPacP določa, da za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.

VSEBINA IN OBSEG POJASNILNE DOLŽNOSTI

Upoštevajoč 19. člen ZPacP ima pacient pravico, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z njim govorijo ali drugače komunicirajo v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti na območjih lokalnih skupnosti, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik.

Zdravnikovo pojasnilo mora biti načeloma dano pred vsemi diagnostičnimi in terapevtskimi zdravstvenimi posegi, kot so narkoza, operacija, cepljenje, dajanje zdravil, obsevanje in injekcija.[4]

Zdravnik ni dolžan pacienta poučiti o vseh možnih nezaželenih učinkih, ampak mu mora v poglavitnih obrisih in na ustrezen način prikazati stanje, ga seznaniti s prognozo in ga opozoriti na običajno, redno tveganje. Pacienta je tako treba opozoriti na redne rizike posamezne metode zdravljenja (tiste, ki so tipični, torej lastni samemu posegu in tiste, ki so statistično pogostejši).[5]

Obširnost pojasnilne dolžnosti nima jasno začrtanih meja obsežnosti. Presoja se glede na relevantnost podanih informacij v določeni situaciji v odnosu pacient-zdravnik. Po zgledu sodne prakse je obsežnost pojasnilne dolžnosti premo sorazmerna samemu riziku operacije.[6] Obseg pojasnilne dolžnosti je praviloma odvisen od nujnosti posega. Obseg pojasnila je v obratnem sorazmerju z nujnostjo posega. Manj kot je poseg nujen, obsežnejše in bolj poglobljeno mora biti pojasnilo. Zato mora zdravnik pri lepotnih operacijah, ki služijo izključno estetskim potrebam, pacientu možnosti uspeha posega in s posegom povezana tveganja, pojasniti še posebej skrbno in obsežno.[7]

SKLEP

Dobra komunikacija s pacientom predstavlja dobro raven medicinske stroke in njeno dolžnost do posredovanja za pacienta relevantnih informacij v zvezi z njegovim zdravljenjem. Dobra komunikacija vključuje tudi izpolnitev pojasnilne dolžnosti.[8] Pojasnilna dolžnost je dolžnost zdravnika, da na razumljiv način in v primernem obsegu, poda pacientu informacije o posegih in postopkih zdravljenja, njihovih zapletih in posledicah.[9] Obseg in podrobnost zdravniškega pojasnila je potrebno določati v vsakem primeru posebej in prilagoditi vsakemu posameznemu pacientu.[10] Pojasnilo mora biti podano tako, da bo pacient razumel, kaj lahko pričakuje od posega, kakšna so tveganja in morebitne posledice zapletov. S tem se zagotavlja avtonomijo pacientove volje, kar predstavlja temelj za izjavo o privolitvi v zdravljenje in posege.[11]

Ana Pušnik, mag. prav.

[1] VSL Sodba II Cp 1577/2018 z dne 7.11.2018.

[2] Pohar Klemen, Pojasnilna dolžnost zdravnika: obseg pojasnila o tveganjih, Podjetje in delo, št. 1, 2013, str. 146, URL: https://www.iusinfo.si/literatura/L030Y2013V1P146N1 (10.6.2020).

[3] Zakon o pacientovih pravicah, Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281 (10.6.2020).

[4] Pohar Klemen, Pojasnilna dolžnost zdravnika: obseg pojasnila o tveganjih, Podjetje in delo, št. 1, 2013, str. 146, URL: https://www.iusinfo.si/literatura/L030Y2013V1P146N1 (10.6.2020).

[5] Zdravniška napaka – pojasnilna dolžnost, Pravna praksa, št. 31-32, 2008, str. 28-29., URL: https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2008V44P23N2 (10.6.2020).

[6] Matej Koželj, Pojasnilna dolžnost zdravnika anesteziologa, Diplomsko delo, Maribor 2016, str. 11.

[7] Pušnik Ana, Pojasnilna dolžnost zdravnika do pacienta, Pravna praksa, št. 36-37, 2018, str. 24-25., URL: https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2018V36-37P24-25N1 (10.6.2020).

[8] Matej Koželj, Pojasnilna dolžnost zdravnika anesteziologa, Diplomsko delo, Maribor 2016, str. 28.

[9] Trotovšek Blaž, Pojasnilna dolžnost zdravnika, Zbornik XXXII – Približajmo operacijsko zdravstveno nego pacientu, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti str.13, Ljubljana 2014, URL: http://www.soms.si/assets/zbornik-xxxii-33.pdf (10.6.2020).

[10] Pohar Klemen, Pojasnilna dolžnost zdravnika: obseg pojasnila o tveganjih, Podjetje in delo, št. 1, 2013, str. 146., URL: https://www.iusinfo.si/literatura/L030Y2013V1P146N1 (10.6.2020).

[11] Trotovšek Blaž, Pojasnilna dolžnost zdravnika, Zbornik XXXII – Približajmo operacijsko zdravstveno nego pacientu, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti str.13, Ljubljana 2014, URL: http://www.soms.si/assets/zbornik-xxxii-33.pdf (10.6.2020).