Splošni pogoji

Splošni pogoji svetovanja Društva Pravo za VSE

Sledeči pogoji veljajo za vsako pravno ali fizično osebo (v nadaljevanju uporabnik), ki zastavi vprašanje na spletni strani Društva Pravo za VSE (v nadaljevanju: Društvo PZV) www.pravozavse.si in za uporabnika, ki se udeleži svetovanja na enih izmed »pravnih klinik«.

1. Skupne določbe

1.1. Društvo nudi uporabniku v obliki spletnega svetovanja in v obliki osebnega svetovanja na pravnih klinikah brezplačne osnovne informacije oz. neobvezujoče smernice, ki lahko služijo kot pomoč pri reševanju pravnih problemov. Pisna pravna mnenja, ki so podana v okviru spletnega svetovanja, ne služijo namenu predložitve strokovnim službam, sodnim, upravnim ali drugim organom in nimajo narave uradnega pisanja, ki bi služil kot odgovor tem organom oz. službam.

1.2. Brezplačna pravna pomoč, ki jo nudi Društvo PZV, ni enaka oz. nima narave brezplačne pravne pomoči, ki jo ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči. Brezplačna pravna pomoč, ki jo nudi Društvo PZV nima narave odvetniške storitve, niti ne nadomešča dela odvetnikov ali notarjev. Društvo ne zagotavlja nasvetov ali mnenj, ki bi pomenili reklamiranje odvetnikov ali notarjev oz. storitev, ki bi bila v nasprotju z Zakonom o odvetništvu.

1.3. Vsi osebni podatki uporabnika bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij oz. podaje pravnega nasveta/mnenja. Društvo PZV od uporabnikov pri spletnem svetovanju razen elektronskega naslova ne zahteva drugih osebnih podatkov. Če posameznik na spletnem svetovanju oziroma sestanku na pravni kliniki poda tudi druge osebne podatke, to šteje za privolitev v njihovo obdelavo. Obdelava osebnih podatkov se vrši skladno z veljavno zakonodajo in Politiko zasebnosti.

1.4. Vsebine, objavljene na spletni strani Društva PZV, so last slednjega (ali posameznikov, ki Društvu PZV dovoljujejo objavo vsebine in so navedeni kot avtorji) in predstavljajo predmet avtorske pravice. Njihovo reproduciranje je prepovedano.

1.5. Društvo PZV ima pravico zavrniti svetovanje, v kolikor se pojavi sum, da postavitev vprašanja pomeni zlorabo z namenom reševanja vprašanj, ki izhajajo iz uporabnikovih obveznosti iz zaposlitve ali druge pravne podlage na podlagi katere opravlja delo in so bile uporabniku dodeljene v reševanje v okviru zaposlitve ali druge pravne podlage na kateri opravlja delo.

1.6. Društvo PZV si pridržuje pravico do uporabe vsebine, posredovane s strani uporabnikov, pri čemer se zavezuje pri nadaljnji uporabi vsebine anonimizirati na način, da identifikacija posameznika ni mogoča.

2. Spletno svetovanje

2.1. Društvo odgovarja na uporabnikova vprašanja le v okviru dejstev oz. dejanskega stanja, ki ga je le-ta navedel v vprašanju. Društvo ne prevzema odgovornosti za brezplačne nasvete oz. smernice, ki jih nudi uporabnikom ali za posledice, ki jih uporaba brezplačnih nasvetov oz. smernic prinaša. Društvo PZV prav tako ne odgovarja za vsebine, dostopne na tem oz. v zvezi s tem spletnim mestom.

2.2. Društvo si bo prizadevalo v okviru svojih zmožnosti kar najhitreje odgovoriti na vprašanja uporabnikov, vendar pri podajanju odgovorov ni časovno omejeno. V primeru časovne omejenosti uporabnika Društvo PZV ne prevzema civilne ali kazenske odgovornosti za nastale posledice uporabniku.

2.3. Društvo PZV ne odgovarja za tehnične težave, ki bi bile posledica ravnanja uporabnika ali upravljalca spletne strani oz. ponudnika elektronske komunikacije, zaradi katere uporabnik ne bi dobil željenega odgovora oziroma pravnega mnenja. Društvo PZV ne odgovarja za izgubo postavljenega vprašanja, ki je posledica tehnične narave.

2.4. Društvo PZV ne odgovarja za tehnične težave pri seznanjanju uporabnika s pravnim mnenjem, ki so posledica uporabnikovega neznanja oziroma uporabnikove strojne ali programske nepodprtosti.

3. Svetovanje na »pravnih klinikah«

3.1. Svetovanje na pravnih klinikah poteka zgolj na lokacijah, kot izhajajo iz spletne strani www.pravozavse.si in samo v na tej spletni strani predvidenih terminih (v nadaljevanju: sestanek). Spletno svetovanje zagotavljajo svetovalci, ki so člani Društva PZV (v nadaljevanju: svetovalec).

3.2. Na sestanek v okviru pravne klinike se ni potrebno predhodno naročiti. Sestanek s svetovalcem ni časovno omejen. V primerih, ko svetovalec na terminu pravne klinike ne bi mogel zagotoviti kvalitetne storitve, ki je posledica poteka uradnih ur, zavrne sestanek oz. napoti uporabnika na drugo pravno kliniko ali na drug termin iste pravne klinike v okviru katerega bo prednostno obravnavan.

3.3. Uporabnika se zaradi časovne stiske ali zapletenosti pravnega vprašanja lahko napoti na postavitev vprašanja na spletno svetovanje.

3.4. Svetovalec odgovarja na uporabnikova vprašanja praviloma ustno in le v okviru dejstev oz. dejanskega stanja, ki ga je le-ta navedel na sestanku. Svetovalec ne sestavlja pravnih mnenj, dopisov, sodnih, upravnih ali drugih vlog oziroma pisanj, prav tako ne izpolnjuje obrazcev.

3.5. Svetovalec in Društvo PZV ne prevzemata odgovornosti za brezplačne nasvete oz. smernice, ki jih nudi uporabnikom ali za posledice, ki jih uporaba brezplačnih nasvetov oz. smernic prinaša.

3.6. Mnenja pridobljena na sestanku so informativne narave in služijo elementarnemu razumevanju pravnega problema, ki ga uporabnik na sestanku predstavi.

3.7. Prepovedano je vsako audio-vizualno snemanje in fotografiranje oseb in stvari na sestanku s svetovalcem. Svetovalec uporabniku, ki krši to določbo, ni dolžan zagotavljati pravnega svetovanja in lahko zahteva od osebe, da zapusti pravno kliniko.

3.8. Društvo PZV oz. svetovalec ne odgovarjata za osebne stvari uporabnika na območju izvajanja pravne klinike, kot tudi ne odgovarjata za nastalo škodo, krajo ali izgubo s strani tretjih oseb. Društvo PZV prav tako ne odgovarja za kakršne koli posledice nastale zaradi fizičnega obiska oz. nameravanega obiska stavbe oz. prostorov, kjer se pravna klinika nahaja.

4. Prehodne in končne določbe

4.1. Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati splošni pogoji, ki so veljali od 21. 12. 2020.

4.2. Ti splošni pogoji veljajo od 1. 12. 2021 naprej in se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila.

4.3. Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.pravozavse.si in so s tem uporabnikom poznani.

Kamnica, 1. 12. 2021

Društvo Pravo za Vse